Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu PREDAJPNEU.SK, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Astrawell s.r.o., so sídlom Levočská 2, 080 01 Prešov (ďalej predávajúci), sú pre obe zmluvné strany záväzné. Na uvedenej adrese osobný odber tovaru nie je možný. Obchod pracuje výlučne na báze internetového predaja. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri nákupe, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a porozumel im. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho len prostredníctvom internetového obchodu www.predajpneu.sk.

Predávajúci:          Astrawell s.r.o., Levočská 2, 080 01 Prešov, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, vložka číslo: 26794/P                                                                         IČO: 44324961                                                                                                                                                                                                                                                                            DIČ: 2022661839                                                                                                                                                                                                                                                                        IČ DPH: 2022661839                                                                                                                                                                                                                                                                  Zodpovedná osoba: Mgr. Nadežda Szepesiová                                                                                                                                                                                                                    Tel.: +421 911 446 600                                                                                                                                                                                                                                                               E-mail: info@predajpneu.sk                                                                                                                                                                                                                                                       Pracovná doba: PO-PIA 08:00-17:00

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na kupujúcim uvedenú adresu v rámci Slovenskej republiky,

 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti,

 • predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom,

 • v prípade, že predávajúci odošle omylom iný druh tovaru, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštových nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo v závislosti na charaktere objednávky (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri vyššej cene objednávky, žiadať kupujúceho o platbu vopred na účet. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo na autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade neuskutočnenej autorizácie objednávateľom, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou,

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa,

 • za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou,

 • nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode PREDAJPNEU.SK. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať,

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov,

 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci na základe záväznej objednávky zásielku neprevezme z objektívnych dôvodov, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť zmluvnú pokutu až do výšky 15% z hodnoty tovaru. Objednávateľovi budú zaslané všetky potrebné informácie a možnosti zaplatenia zmluvnej pokuty.

V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie objednávky, je povinný uhradiť náklady prvého pokusu o doručenie, ako aj opätovného doručenia objednávky.

Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania sa, si vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah.

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú prevádzkovými možnosťami predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme počas pracovných dní spravidla do 24 hodín. Informatívna dodacia doba je uvedená pri každom druhu tovaru. Zásielková spoločnosť Vám zásielku doručí do 1-3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť.

Po odoslaní vašej objednávky, Vám pošleme potvrdzujúci e-mail, v prípade, že Vám tovar do 3 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás. Pomocou čísla zásielky, ju nájdeme a problém vyriešime.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode PREDAJPNEU.SK sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo zmeny cien v prípade tlačových chýb, v prípade výraznej zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Suma 0,- € nie je platná a je chybnou cenou, tento tovar prosím neobjednávajte. Ceny a ponuka jednotlivých položiek tovaru zostáva rovnaká až do vypredania zásob jednotlivých položiek tovaru. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob.

Ceny tovarov sú uvedené s DPH, predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. 

Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od nepotvrdenej objednávky.

Pri platbe vopred na bankový účet, na základe zálohovej faktúry, prostredníctvom platobných brán alebo pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi) si za dopravné účtujeme:

 • za každý kus pneumatiky do 17" účtujeme dopravné 3 EUR s DPH,

 • za každý kus pneumatiky nad 18" účtujeme dopravné 3,60 s DPH,

 • za platbu na dobierku alebo platbu kartou k celkovej sume za tovar a dopravu účtujeme 0,60 EUR s DPH

 • v špecifických prípadoch pri objednaní 1 ks pneumatiky, si predávajúci vyhradzuje právo účtovať dopravu 18 EUR s DPH. Ak taká skutočnosť nastane, predávajúci kupujúceho na to upozorní a kupujúci v prípade nesúhlasu má právo od objednávky odstúpiť

6. Zrušenie objednávky

 • kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek aj bez udania dôvodu,

 • kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dohodnutej alebo dodatočne komunikovanej lehote,

 • kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu kupujúceho.

V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú cenu, bude mu táto suma vrátená v lehote 14-tich dní od stornovania objednávky. Zrušenie objednávky realizujte prosím na tel. čísle: 0911 44 66 00, alebo na e-mail: info@predajpneu.sk

7. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Doručovacia adresa pre vracaný tovar sa vždy spresní individuálne, podľa konkrétneho prípadu, čo si predávajúci a kupujúci dohodnú telefonicky, alebo e-mailom. Spolu s nepoškodeným tovarom a originálom faktúry, kupujúci zašle aj vyplnený formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa odporúča, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v porušenom stave, je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ak kupujúci (ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa) vráti predávajúcemu tovar prevzatý osobne, doručený rozvozom, alebo kuriérskou spoločnosťou, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15% dodaného tovaru. Zmluvná pokuta sa dojednáva s kupujúcim z dôvodu, že je účtovaná predávajúcemu jeho dodávateľom, ak predávajúci vracia svojmu dodávateľovi tovar, ktorý objednal pre kupujúceho a kupujúci ho vrátil predávajúcemu.

Vrátenie tovaru po uplynutí 14-dňovej lehoty, je podmienené súhlasom predávajúceho.

8. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (deformácie a iné rozsiahle poškodenia) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis - protokol o zistených závadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č. 150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu určenú predávajúcim. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, Reklamačný protokol s popisom závady a kontaktnými údajmi kupujúceho. Na zaslanie tovaru Vám odporúčame využiť služby kuriérskych spoločností. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k závade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej závady. V prípade, že závada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi závadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákazník bude želať výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade, že bude závada tovaru neodstrániteľná a predávajúci nebude mať k dispozícii nový výrobok a zákazník si nebude želať podobný výrobok, vráti sa zákazníkovi plná cena, ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného a balného najneskôr do 14 dní od vzniku nároku.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,

 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom

 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,

 • záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Doporučenou poštou mu bude doručený protokol o reklamácii. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci.

Priebežne sa môžete informovať o stave Vašej reklamácie na telefónom čísle 0911 44 66 00 cez pracovné dni od 08.00 do 17.00 hod., alebo prostredníctvom e-mailu info@predajpneu.sk. Kontaktnou osobou je Mgr. Nadežda Szepesiová.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu:

Práva kupujúceho (spotrebiteľa) zo zodpovednosti za vady predanej veci v závislosti od druhu a povahy vady.

§ 622 práva spotrebiteľa v prípade tzv. odstrániteľných vád.

Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ však môže namiesto odstránenia vady, teda namiesto opravy, požadovať výmenu vadnej veci za bezvadnú, teda bezchybnú, resp. ak sa vada týka iba súčasti veci, tak výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623 práva spotrebiteľa v prípade tzv. neodstrániteľných vád, ako aj v prípade tzv. opätovného vyskytnutia sa vady po oprave alebo v prípade väčšieho počtu vád.

Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od zmluvy, teda vrátenie kúpnej ceny.

Možnosť alternatívneho riešenia sporov

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 ( http://www.soi.sk ),  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci má taktiež možnosť použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

9. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona 18/2018 Zb. z. O ochrane osobných údajov, prevádzkovateľ internetového obchodu predajpneu.sk, spoločnosť Astrawell s.r.o., sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu predajpneu.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie a evidencia objednávok. Prosíme všetky právnické osoby, aby pri nákupe uviedli všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon. Klient má možnosť kedykoľvek súhlas odvolať a žiadať odstránenie svojich osobných údajov z databázy internetového obchodu predajpneu.sk. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že nikdy neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom spotrebiteľovi tretej strane. Jedinou výnimkou sú osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

V Prešove 08.03.2020